ประวัติโรงเรียน
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นโรงเรียนเก่าแก่คู่มากับจังหวัดอ่างทอง เมื่อปี 2429  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ตั้งโรงเรียนหลวงประจำ จังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรกรวม 8 จังหวัด มีจังหวัดอ่างทองรวมอยู่ด้วย แต่ตามหลักฐานที่สามารถค้นพบได้ ปรากฏว่าในปี พ.ศ.2445 พระพุทธรัขิตมุณี(เปลี่ยน) เจ้าคณะจังหวัดอ่างทองได้ส่ง นายกวย ฉายินทุ  ไปศึกษาวิชาที่วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนสำเร็จสอบไล่ได้วิชาชั้น 3 ประโยค 3 แล้วจึงกลับมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหลวง ณ วัดโล่ห์ สุธาวาส ซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองจำ พรรษาอยู่

            ต่อมาเมื่อเจ้าคณะจังหวัดอ่างทององค์เดิมย้ายไปจำพรรษา ณ วัดชัยมงคล ในปี พ.ศ. 2448 โรงเรียนหลวงจึงย้ายตามไปด้วย เมื่อปี พ.ศ.2449 ทางราชการได้ส่งรองอำมาตย์ตรี  ขุนเสรฐวราวุฒิ      (สำเนียง ฐิตะปุระ)มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้ จนกระทั่งขุนเสรฐวราวุฒิ ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดโพธิ์เงินวัดโพธิ์ทอง เมื่อปี พ.ศ.2452 โรงเรียนหลวงนี้ก็ยังคงเดิม

            เมื่อปีพ.ศ.2455 กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้มาตรวจราชการที่จังหวัดอ่างทองและเข้าตรวจโรงเรียนวัดโพธิ์เงินวัดโพธิ์ ทองด้วยจึงได้สั่งรวมสองวัดนี้เข้าด้วยกันเนื่องจากสองวัดนี้มีอาณาเขตติด กันแล้วขนานนามว่า"วัดอ่างทอง" แต่งตั้งพระครูอุเศ (แผ้ว อัมภชาติ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง โรงเรียนหลวงจึงได้ย้ายมาจากวัดชัยมงคลมาตั้งที่วัดอ่างทอง โดยใช้นามว่า โรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่นั้นมา

            ปี พ.ศ.2480 พระโพธิวงศาจารย์ (แผ้ว อัมภชาติ) เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นายพัน ปัทมโรจน์ และประชาชนร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนถาวรจนสำเร็จ โรงเรียนนี้จึงได้ชื่อว่า โรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง(ปัทมโรจน์ราษฎร์บำรุง) เป็นอนุสรณ์แก่ตระกูล ปัทมโรจน์ และราษฎร์ร่วมกันก่อสร้าง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอ่างทอง(ปัทมโรจน์ราษฎร์บำรุง)ในปี พ.ศ. 2486

            เมื่อปี พ.ศ.2505 ทางราชการได้อนุมัติให้โรงเรียนนี้เปิดเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทางราชการจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนปัทมโรจน์ราษฎร์บำรุง

            เมื่อปี พ.ศ.2515 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่าบริเวณโรงเรียนที่วัดอ่างทองคับแคบไม่พอใน การขยายอาคารเรียนให้พอกับปริมาณนักเรียนที่เพิ่มจึงได้ย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ ที่ใหม่ บริเวณวัดโพธิ์(ร้าง) ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และทางราชการได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม ต่อ มาบรรดาศิษย์เก่าพิจารณาเห็นว่าโรงเรียนนี้ควรจะคงชื่ออ่างทองปัทมโรจน์ซึ่ง เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนไว้ จึงเข้าเสนอกระทรวงศึกษาธิการขอเปลี่ยนเป็น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เมื่อ พ.ศ.2521 ชื่อนี้จึงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน โดยใช้อักษรย่อว่า อ.ป.ว.

            โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้เจริญรุดหน้ามาเป็นลำดับ ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2556 มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,457 ครู-อาจารย์ 108 คน มีห้องเรียน 54 ห้องเรียน