พันธกิจ
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

พันธกิจ

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  กำหนดพันธกิจของโรงเรียนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  ดังนี้

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

2. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนบนพื้นฐานความเป็นไทย

5. จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง