วิสัยทัศน์
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมมุ่งจัดการศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นบานความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2562