เป้าประสงค์
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

เป้าประสงค์

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดขึ้น  โรงเรียนมีความคาดหวังที่สำคัญ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นภายในเวลา ๓ ปี  โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนดังนี้คือ                 

           ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)โดยเน้นคุณภาพที่เกิดกับผู้เรียน ๕ลักษณะคือ

                   ๑.๑ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ (Smart)

                   ๑.๒ สามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา (Communicator)

                   ๑.๓ มีความล้ำหน้าทางความคิด (Thinker)

          ๑.๔ สามารถผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์ (Innovator)

                   ๑.๕ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Global Citizenship)

          ๒. ให้มีจัดการเรียนการสอนโดยการเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class Standard)

โดยเน้นคุณภาพ  ๓ ด้าน  ดังนี้คือ

                   ๒.๑ ด้านคุณภาพวิชาการ

                   ๒.๒ ด้านคุณภาพของครู

                   ๒.๓ ด้านการวิจัยและพัฒนา

           ๓. ใช้หลักการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

โดยมุ่งพัฒนา  ๔  ดังนี้คือ

                   ๓.๑ ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน

                   ๓.๒ ด้านระบบการบริหารจัดการ

                   ๓.๓ ด้านปัจจัยพื้นฐาน

                   ๓.๔ ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา

๔. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนโดยเน้นคุณลักษณะของผู้เรียน ๓ คุณลักษณะ ดังนี้

                   ๔.๑มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

                   ๔.๒ มีทักษะพื้นฐานการเป็นพลเมืองอาเซียน

                   ๔.๓ มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นพลเมืองอาเซียน

 ๕. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   ๕.๑ มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา         

ของเศรษฐกิจพอเพียง

                   ๕.๒ มีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปฏิบัติและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง