คณะกรรมการสถานศึกษา
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 

                                     

                                                    นายชาญ  ทองงาม

                                                     ประธานกรรมการ

 

 

                  นางสมศรี เฉลยมนต์

                  กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

                   นายปกรณ์  กันอุปัทว์

                          กรรมการ

 

 

 

                  นายโชคชัย  สิริภาพ

                          กรรมการ

 

 

 

                   นายไพบูลย์  นาคแก้ว

                           กรรมการ

 

 

 

                    พระครูสุวัฒน์วรกิจ

                         กรรมการ

 

 

              

                  พระครูกิตติยาภินันท์

                         กรรมการ

                    

 

 

              

            นายวัฒนชัย  พันธ์ุพร

                 กรรมการ

 

 

 

 

 

                  นางสาวสมจิต  ปราณีโชติรส

                            กรรมการ

             

 

 

 

               นางอุทิศ  ทองนาถ

                      กรรมการ

 

 

 

                นางสาวสมศรี  พูลสมบัติ

                         กรรมการ

 

 

 

                    ดร.วันดี  โค้ไพบูลย์

                          กรรมการ

 

 

 

                 นางสาวณัฐกานต์  ช้างงาม

                            กรรมการ