สมาคมผู้ปกครองและครู
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

สมาคมผู้ปกครองและครู

                                                                                                


                                             

สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 

 

 

 นายโชคชัย สิริภาพ 
 นายกสมาคมผู้ปกครองและครู

 

 

 

นางสาวสมจิต ปราณีโชติรส

อุปนายกคนที่ 1

 

 

 

นายชูชาติ  รังสิโย

อุปนายกคนที่ 2

 

 

 

นายวัฒนชัย พันธุ์พร
เลขาธิการ

 

 

 

นางกาณต์พิชชา คล้อยสุวรรณ์
เหรัญญิก

 

 

 

นางศุภาพิชญ์ แสงเพชร
ผู้ช่วยเหรัญญิก

 

 

 

นายโสภณ เหมือนแก้ว
ผู้ช่วยเหรัญญิก

 

 

 

นางสาวสมศรี พูลสมบัติ

นายทะเบียน

 

 

 

นางสุจินรา เดชพงษ์

ผู้ช่วยนายทะเบียน

 

 

 

นายสุรพล สุชาตานนท์

ปฏิคมสมาคม

 

 

 

นางสาววันดี โค้ไพบูลย์

ผู้ช่วยปฏิคมสมาคม

 

 

 

จ.ส.อ.ราชันย์ เกิดศักดิ์
สวัสดิการ

 

 

 

นางสุกัญญา ปทุมานนท์
ผู้ช่วยสวัสดิการ

 

 

 

 นางวันเพ็ญ  แพร่หลาย

ผู้ช่วยสวัสดิการ

 

 

 

นายบรรพจน์ ชาญกิจกรรณ์

ประชาสัมพันธ์

 

 

  

นายประทีป ศรีเพชรเจริญ

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

 

 

 

นายนพพงศ์ ดำรงรัตน์

สาราณียากร

 

 

 

นายสุเทพ กรอบเพชร 

ผู้ช่วยสาราณียากร

 

 

 

นายกฤษณะ พงษ์นิล

เลขานุการ 

 

 

 

นางสาวเจนจิรา ชัชวาลย์

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

นางสาวชาลินี  ศึกษาชาติ

ผู้ช่วยเลขานุการ