คณิตศาสตร์
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 นางวันเพ็ญ แพร่หลาย 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 นายสุนิตย์  แสงแก้ว

 

 

นางวรรณิษา  ฤทธิ์สุทธิ์

 

 

นายประทีป  ศรีเพชรเจริญ

 

 

 

นางสุจินรา  เดชพงษ์

 

 

นายนัสกร  ขำวงศ์

 

 

นางสุกัญญา  ปทุมมานนท์

 

 

นางวรรณฤดี  เอี่ยมสุเมธ

 

 

 นางสุภณิดา  ระนำไทยสงฆ์ 

 

 

นายปราโมทย์  อ่อนละม้าย

 

 

นายปิยะพงศ์  หรือตระกูล

 

 

 นางสาวปัทมา ทัพพันธ์ุ

 

 

นางสาววรรณรียา  รักชะนะงาม

 

 

 

นางสาวสสิพัชร์  สาทรพาณิชย์

 

 

 

นางสาวสิตานันท์  เนียมหอม

 

 

นายอารักษ์ อนุกูล 

 

 

นายจิรภัทธ  ทองศักดิ์

 

 

 

 

 

 

 นางสาวปิยวรรณ ผลรัตน์

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเอกพตน์  คำลือ

 

 

นางวรัญญา  หอมละม้าย