สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

 นางกรรณิการ์  เรืองระเบียบ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

 

 นางสาวสายพิณ  ดุษฎี

 

 

นางเรไร  แจ่มกระจ่าง

 

 

 

นางนิสากร  รังษีภโนดร

 

 

 นางสาวกำไร  คุณวุฒิ

  

  

 

 นายวชรวุฒิ  ศรีเคลือบ 

 

 

 

นางสาวระพีพรรณ  เฮงเจริญ

 

   

 

นายนพดล  ชาวนาผล

 

 

นางสาวชาลินี  ศึกษาชาติ

 

  

 

นายตะวัน  บุตรอินทร์

 

  

 

 นายกิตติภณ  เนื้อเทศ

  

 

  นางสาววิลาวัลย์ คำสว่าง  

 

  

 

นางสาวสุมาลี คำสว่าง   

 

  

  

นางสาวสุนิสา เนรจิตร์

 

 

นางสาวกฤษณา ดุเหว่าสิงห์