การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ)
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ)

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ)

 

 นายปรีชา  คุณโทถม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ)

 

 

นางศุภาพิชญ์  แสงเพชร

 

 

 

นายเสถียร  นพพิทักษ์

 

 

 

นางวิราพร  นพพิทักษ์

 

 

 

 นายจรัสเดช  ชัชวาลย์

 

 

 

 นางฉวีวรรณ์  บุญประดับ

 

 

 

 นายทรงโชค  กล้าแข็ง

 

 

 

นางปวริศา  นามประเมือง

 

 

 

 นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์