การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง)
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานช่าง)

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง)

 

 นาธิติพันธ์ุ  สุภาพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง)

 

 

นายสุรศักดิ์  ใจหาญ

 

 

นายศิริพัฒน์ เทศวัตร