การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม-เกษตร)
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม-เกษตร)

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม-เกษตร)

 

นางสาวศันสนีย์  เกียรติสถิตย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม-เกษตร)

 

 

 

นางลักขณา  พงษ์พานิช

 

 

 

นางศิริลักษณ์  ยวงเกตุ

 

 

 

นางนันทพร  วงษาวดี