ภาษาไทย
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

 นางศิริวรรณ์  เกษดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

นางนันทนา  เพ็งสมสมบัติ

 

 

นางเบญจางค์  หวังวีระ

 

 

 

นางสาวพรรษา  เขมชิต

 

 

นางอรุณี  ก่อเกิด

 

 

 

นายศุภกันต์  พึ่งแย้ม

 

 

นางพจมาล  บรรจงพินิจ

 

 

 

 นางสาวพิศมัย  ต่ายสุวรรณ์

 

 

นางสาวพรรษรัตน์  พรมมินทร์

 

 

นายวุฒิชัย  ครองสิทธิ์

 

 

 นางสาวสิริลักษณ์  นักดนตรี

 

  

 

นางสาวศศิธร คนชม