วิทยาศาสตร์
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

นางสาวธนัดดา  คงมีทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

 

  นางพรทิพย์  จักรทอง

 

 

 

นางอารีย์  ศรีปลั่ง

 

 

 

นางเปรมวดี  กองแก้ว

 

 

 

 นางสาวสุชาดา  อักษรกริช

 

 

 

  นางสุวรรณ  สาลีผล

 

 

 

นายไอศูรย์ เลิศภัทรสิริโรจน์

  

 

 

 นายวิทวัฒน์  สีลาด 

 

  

 

  นายณฐพร  หลากสุขถม

  

 

 

นางสาวหฤทัย  อันไธสง

 

 

 

 นางสาวมธุรส  รัตนวงศ์สนิท

 

 

 

 นางสาวศศิธร  ทองย้อย

 

 

นางสาววรรณนภา  ย้วนบุญหลิม

 

 

 

 นางสาวจินตนา  ใจโฮ้ง

 

 

 

 

 นางอำพร  อรรถศิริ

 

 

นางสาวสุภาพ นามบุตร  

 

 

นางสาวฐิตารีย์ ทำทอง

 

 

นางสาวบุญสิตา กิติเรียงลาภ

 

 

นางสาวเสาวลักษณ์ วทัญญู

 

 

นางสาวมัทนา  มีอิสระ