ภาษาต่างประเทศ
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางปัณฑิต์พันธุ์  พึ่งจิตร


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

นางวันเพ็ญ  ศุภกิจ

 

 

นางจารุวรรณ  รักษาทรัพย์

 

 

นางสาวรัชฏา  อ้อเสถียร

 

  

 

นางสาวนัฐธิดา  วงษ์รอด

 

 

นางสาวจิราพร  เจริญกิจวัฒนาชัย

 

 

 

นางสาวพลอยประดับ  งามสง่า

 

 

นางสาวเสมอใจ  จีนขจร

 

 

นางสาวภัทราวดี  รักยงค์

 

 

 นางสาวทิติยาพร บุตรธรรม

 

 

 

นางสาวดลยา แก้ววิเชียร

 

 

 

 

นางสาวพลอยบุษร์ เบ็ญจวรรณ์

 

 

 

 

นางสาวณัฐปภัสร์ สรอยโว

 

        

 

 

นางสาวโอฐิมา เทพศิริ

 

 

 

 นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค

 

 

 

นางสาวนฤมล สุทนต์

 

 

 

นางสาวฬุริยา ทรัพย์สิน

 

 

นางสาวเกวลี  สังข์สะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพิมภรณ์  พวงชื่น

 

 

นางปภิญญา  แซ่จิ๋ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวน้ำฝน  บุตราช