ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด” Featured

Written by  noppadol 07 กุมภาพันธ์ 2560
Rate this item
(0 votes)

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

ในโครงการ : ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

นางสาว นรีกานต์ นันตีสู้ ชั้น ม.๔/๗

ครูผู้ฝึกสอน
1. ครูธนภณ วัฒนจรัส
2. ครูสิริชัย ใหญ่มาก
3. ครูอลงกรณ์ จันทรวิภาค

กลุ่มสาระวิชาศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วืทยาคม เข้าร่วมประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด” ในโครงการ : ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมการประกวดจากทั่วประเทศ ๑๖๒ คน

โดยมีนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขัน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นาย ภัทรดนัย เสริมดี ชั้น ม.๕/๔
2. นางสาว ศิรวนันท์ เจียรนันท์ ชั้น ม.๕/๗
3. นาย จิรภัทร อินทรเอี่ยม ชั้น ม.๔/๒ 
4. นางสาวนรีกานต์ นันตีสู้ ชั้น ม.๔/๗

ครูผู้ฝึกสอน
1. ครูธนภณ วัฒนจรัส
2. ครูสิริชัย ใหญ่มาก
3. ครูอลงกรณ์ จันทรวิภาค

ผลการประกวด ปรากฏว่า นางสาวนรีกานต์ นันตีสู้ นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

 คลิกเพื่อชมภาพ

 

Login to post comments