http://www.apw.ac.thเป้าหมายบุคลากรตารางสอนสื่อการสอนวิชาที่เปิดสอนความภาคภูมิใจสินค้าที่จำหน่ายกิจกรรม

 

 

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์-เกษตร-คหกรรม)
ช่วงชั้นที่ 3(ม.1-ม.3)
รายวิชา
สาระ(พื้นฐาน/เพิ่มเติม)
ผู้สอน
คอมพิวเตอร์
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นฐาน
ครูปรีชา
ง30201 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
เพิ่มเติม
ครูวันดี,ครูจรัสเดช
ง30202 การนำเสนอแบบสื่อประสม
เพิ่มเติม
ครูฉวีวรรณ
เกษตร-คหกรรม
ง31101 การงานฯ(เกษตร)
พื้นฐาน
ครูศิริลักษณ์
ง31101 การงานฯ(งานบ้าน)
พื้นฐาน
ครูจตุพร
ง31104 การงานฯ(โครงงาน)
พื้นฐาน
ครูนันทพร,ลักขณา,กาญจนา
ง30228 ดอกไม้ประดิษฐ์
เพิ่มเติม
ครูจตุพร
ง30229 ประดิษฐ์ของชำร่วย
เพิ่มเติม
ครูนันทพร
ง30223 เครื่องดื่มและอาหารว่าง
เพิ่มเติม
ครูลักขณา
ง30236 การตัดเย็บเบื้องต้น
เพิ่มเติม
ครูจตุพร
ช่างอุตสาหกรรม
ง32103การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง ม.2 )
พื้นฐาน
ครูธิติพันธ์ ,ครูประวิทย์
ง30261ช่างไฟฟ้าในอาคาร
เพิ่มเติม

ครูธิติพันธ์

ง30262ช่างอิเล็กทรอนิกส์เบื่องต้น
เพิ่มเติม
-
ง33104การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์ ม.3)
พื้นฐาน
ครูสุรศักดิ์,ครูสุนทร 
ง40277ช่างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
เพิ่มเติม
ครูธิติพันธ์
ง30263ช่างเขียนแบบ  1
เพิ่มเติม
ครูประวิทย์
ง30264ช่างเขียนแบบ 2
เพิ่มเติม
ครูประวิทย์
ง30265ช่างเขียนแบบ  3
เพิ่มเติม
ครูประวิทย์
ง30266ช่างไม้เครื่องเรือน
เพิ่มเติม
ครูสุนทร 
ง30267 ช่างปูน
เพิ่มเติม
ครูสุนทร 
ช่วงชั้นที่ 4(ม.4-ม.6)
รายวิชา
สาระ(พื้นฐาน/เพิ่มเติม)
ผู้สอน
คอมพิวเตอร์
ง41101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
พื้นฐาน
ครูวิราพร
ง40201 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี
เพิ่มเติม
ครูวิราพร
ง40202 การประยุคต์ใช้งาน
เพิ่มเติม
ครูวิราพร
ง41102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
พื้นฐาน
ครูวิราพร
ง40203 ออกแบบเทคโนโลยี
เพิ่มเติม
ครูวิราพร
ง40204 การเขียนโปรแกรม 1
เพิ่มเติม
ครูวิญญู
ง40205 การเขียนโปรแกรม 2
เพิ่มเติม
ครูวิญญู
ง40206 การสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์
เพิ่มเติม
ครูวิญญู
ง40207 การตัดต่อวีดีโอ 1
เพิ่มเติม
ครูจรัสเดช
ง40208 การตัดต่อวีดีโอ 2
เพิ่มเติม
ครูจรัสเดช
เกษตร-คหกรรม
ง41101 การงานฯ(กษตร)
พื้นฐาน
ครูวรพจน์
ง41101 การงานฯ(งานบ้าน)
พื้นฐาน
ครูลักขณา,กาญจนา
ง40241 การปลูกพืชสวนครัว
เพิ่มเติม
ครูวรพจน์
ง40250 การขยายพันธ์พืช
เพิ่มเติม
ครูวรพจน์
ง40232 ช่างย้อมสี
เพิ่มเติม
ครูนันทพร
ง40225 ขนมไทย
เพิ่มเติม
ครูกาญจนา
ง40248 การจัดสวน
เพิ่มเติม
ครูศิริลักษณ์
ง40242 การปลูกไม้ประดับ
เพิ่มเติม
ครูศิริลักษณ์
ง40223 เครื่องดื่มและอาหารว่าง
เพิ่มเติม
ครูลักขณา
ง40226 เค้ก,คุกกี้
เพิ่มเติม
ครูกาญจนา
ง40244 การปลูกไม้ผล
เพิ่มเติม
ครูวรพจน์
ง40252 การเลี้ยงปลาน้ำจืด
เพิ่มเติม
ครูวรพจน์
ง40239 อาหารครอบครัว
เพิ่มเติม
ครูกาญจนา
ง40227 อาหารจานเดียว
เพิ่มเติม
ครูลักขณา
ช่างอุตสาหกรรม
ง43107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์ ม.6 )
พื้นฐาน
ครูธิติพันธ์
ง42105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง ม.6 )
พื้นฐาน
ครูสุรศักดิ์
ง40273 งานตะไบ1
เพิ่มเติม
ครูสุรศักดิ์
ง40275 งานเชื่อมโลหะ1
เพิ่มเติม
ครูสุรศักดิ์
ง40274 งานตะไบ2
เพิ่มเติม
ครูสุรศักดิ์
ง40276 งานเชื่อมโลหะ2
เพิ่มเติม
ครูสุรศักดิ์
ง33104 งานประดิษฐ์ ม.3
เพิ่มเติม
ครูสุรศักดิ์
ง40278 ช่างซ่อมและสร้างเครื่องขยายเสียง
เพิ่มเติม
ครูธิติพันธ์
ง40279 ปฏิบัติงานอาชีพ/โครงงาน
เพิ่มเติม
ครูธิติพันธ์
ง40267 งานเขียนแบบอุตสาหกรรม 1
เพิ่มเติม
ครูประวิทย์
ง40268 งานเขียนแบบอุตสาหกรรม 2
เพิ่มเติม
ครูประวิทย์
ง40269 ช่างไม้ก่อสร้าง 1
เพิ่มเติม
ครูสุนทร 
ง40270 ช่างไม้ก่อสร้าง 2
เพิ่มเติม
ครูสุนทร 
ง40271 ช่างปูน 1
เพิ่มเติม
ครูสุนทร 
ง40272 ช่างปูน 2
เพิ่มเติม
ครูสุนทร