เป้าหมายบุคลากรตารางสอนสื่อการสอนวิชาที่เปิดสอนความภาคภูมิใจกิจกรรม

 

 

 

ครูอุบล

 

ชื่อ - นามสกุล  

นางอุบล เริ่มลึก

วัน/เดือน/ปีเกิด  

1/5/2497

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

ครู/ครูชำนาญการ(คศ.2)

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ผลงานทางวิชาการ

-